8894d0c2-aee8-4c77-b69a-9111f9d43509

m shinsuke - hieizan, shiga, japan (treeシリーズより)